Dye color in the world

개요

삼화P&C는 건축용 도장, 강교 도장, 도로공사 도장 및 방수,
시설물 개 보수를 전문 사업분야로 시공해 왔으며 끊임없는 경험과 노하우로
현재는 아부다비 해외지점을 통한 글로벌 경영활동을 펼치고 있습니다.

 • 회사명
 • 대표자
 • 설립연월일
 • 자본금
 • 2014년도 매출액
 • 본사/공장
 • (주)삼화피앤씨
 • 손경호, 손위혁 (각자대표)
 • 1985년 12월 10일
 • 7억
 • 205억
 • 본사     경북 포항시 북구 새천년대로 528 (부지:693㎡(210평),건평:363㎡(110평))
              T. 054)273-3508 ㅣ F. 054)282-4050
 • 포스코공장 경북 포항시 북구 송내동 (부지:4,621㎡(1,397.85평) , 건평:324.83㎡(98.4평))
              T. 054)281-9054 ㅣ F. 054)282-9508
 • 상정공장     경북 포항시 남구 동해면 상정길 100번길 54
               T. 054)293-3507 ㅣ F. 054)272-3507
 • 아랍 에미리트 지사     Mussaffah Commercial Area Mezzannine, Office No.5
                                    Plot No. C-63, Building No. P/186, Abu Dhabi, U.A.E
                                    T : +971-2-555-4597 ㅣ F : +971-2-552-9514
 • 베트남법인     Sô 224/37/4A, đuông TX 22, kp.7, p. Thạnh Xuản quản 12,
                        tp. Hô Chi Minh MST : 0312798313
                        T : +84 902 165 311
 • E-mail
 • shpnc1@hanmail.net